HOSE: Thông báo cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số đến 24/07/2017

24/07/2017 14:15

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số đến 24/07/2017 của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index kỳ đổi rổ tháng 7/2017 như sau:

Stt

Mã cổ phiếu

Tên Công ty

Khối lượng lưu hành tính chỉ số

1

AAA

CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát

       59,249,988

2

ELC

CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Điện Tử Viễn thông

         47,587,885

3

FCN

CTCP Fecon

        54,352,916

4

ITD

CTCP Công Nghệ Tiên Phong

         19,061,730

5

TNA

CTCP Thương mại Xuất Nhập khẩu
Thiên Nam

        12,247,213

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 17/07/2017 không thay đổi.