Điểm tin giao dịch 25.07.2017

25/07/2017 17:12

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
757,43 -2,31 -0,30%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
764,70 4,96 0,65%
Đợt đóng cửa
Closing session
767,27 7,53 0,99%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
180,74    
Đợt mở cửa
Opening session
3,61    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
125,43    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,54    
Thỏa thuận
Put-through session
41,16    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.320,07    
Đợt mở cửa
Opening session
48,33    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.349,23    
Đợt đóng cửa
Closing session
191,96    
Thỏa thuận
Put-through session
1.730,55    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
31,67 1.576,40  
Bán
Sell
6,55 201,38