HOSE: Kết quả bình chọn Báo cáo thường niên năm 2017

25/07/2017 16:46

Trong tổng số 638 báo cáo đủ điều kiện xét chọn, trên cơ sở chấm điểm của 2 Sở GDCK và soát xét của 4 công ty kiểm toán (Deloitte, E&Y, KPMG, PwC), Hội đồng bình chọn đã chọn 125 báo cáo đưa vào chấm chung khảo, sau đó chọn tiếp 50 báo cáo tốt nhất để trao giải (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):