Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại PLC)

28/07/2017 11:19

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • PLC: Tổng công ty hóa dầu Petrolimex

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 28/07/2017.

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.