Điểm tin giao dịch 01.08.2017

01/08/2017 16:42

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
784,44 0,89 0,11%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
786,13 2,58 0,33%
Đợt đóng cửa
Closing session
786,81 3,26 0,42%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
206,36    
Đợt mở cửa
Opening session
7,45    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
183,05    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,58    
Thỏa thuận
Put-through session
5,28    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.880,07    
Đợt mở cửa
Opening session
83,64    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.355,04    
Đợt đóng cửa
Closing session
219,41    
Thỏa thuận
Put-through session
221,98    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,79 434,36  
Bán
Sell
9,42 337,44