Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại BHS và điều chỉnh tỷ lệ SBT)

03/08/2017 09:29

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo:

  1. Loại cổ phiếu: BHS ( Công ty cổ phần Đường Biên Hòa) khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities
  2. Điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ của mã cổ phiếu: SBT từ 50% thành 20%
  3. Thời gian áp dụng: kể từ ngày 3/08/2017.

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.