Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại PXS)

09/08/2017 11:35

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • PXS: Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 09/08/2017.

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.