Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu

01/08/2017 17:33

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 500.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 15.400 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT    + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 350.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 350.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 250.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 15.400 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 15.400 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 15.400 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 15.400 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 15.400 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT    + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 350.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 5.390.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/08/2017 đến 16h ngày 11/08/2017
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/08/2017 đến ngày 08/08/2017