HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60

08/08/2017 17:07

Lúc 16h00 ngày 07/08/2017, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60 do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 255/QĐ-SGDHCM ngày 18/07/2017 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60 do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.