Báo cáo tài chính bán niên 2017 và Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2017

14/08/2017 17:42

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét của đơn vị kiểm toán và Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.
Chi tiết file đính kèm