HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

16/08/2017 08:12

Căn cứ theo Quyết định số 264/QĐ-SGDHCM ngày 24 tháng 07 năm 2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  86 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 83 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 03 NĐT
Tổ chức nước ngoài: 0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    26.724.100 CP

Cá nhân trong nước: 23.104.100 CP
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 3.620.000 CP
Tổ chức nước ngoài: 0