HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh

21/08/2017 15:14

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 21-08-2017 như sau: