Báo cáo phân tích kỹ thuật – DCM (25/08/2017)

25/08/2017 14:34

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn (Nhỏ hơn 1 tháng): Negative

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng DCM sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 13.4 – 13.6.

Khuyến nghị ngắn hạn: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 13.4 – 13.6. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 13.8 – 14.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 13.4. Vùng hỗ trợ tiếp theo được dự báo ở mức 13.0 – 13.2. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 10% cash/ 90% stocks. The expected rate of return is 3%.

Phân tích kỹ thuật trong trung hạn (Từ 1 đến 3 tháng): Positive

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng DCM sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 14.0 – 15.0.

Khuyến nghị trung hạn: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 12.0 – 13.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 14.0 – 15.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 12.0. Vùng kháng cự tiếp theo được dự báo ở mức 16.0 – 17.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. The expected rate of return is 15%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.