Điểm tin giao dịch 28.08.2017

28/08/2017 17:13

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
771,81 0,18 0,02%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
775,20 3,57 0,46%
Đợt đóng cửa
Closing session
777,26 5,63 0,73%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
258,56    
Đợt mở cửa
Opening session
7,99    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
220,88    
Đợt đóng cửa
Closing session
11,70    
Thỏa thuận
Put-through session
17,99    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.581,32    
Đợt mở cửa
Opening session
85,61    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.668,77    
Đợt đóng cửa
Closing session
196,23    
Thỏa thuận
Put-through session
630,71    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
8,92 279,23  
Bán
Sell
7,31 202,67