Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại GIL)

28/08/2017 13:36

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:
– GIL: Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh
khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 28/08/2017.
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.