Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông sở hữu

30/08/2017 15:43

29/08/2017
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn
10.264.443 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
12.487 đồng/cổ phần
2 NĐT
0 NĐT
2 NĐT
40.000 cổ phần
2 phiếu
40.000 cổ phần
30.000 cổ phần
10.000 cổ phần
12.487 đồng/cổ phần
12.487 đồng/cổ phần
12.487 đồng/cổ phần
12.487 đồng/cổ phần
12.487 đồng/cổ phần
2 NĐT
0 NĐT
2 NĐT
40.000 cổ phần
0 cổ phần
499.480.000 đồng
Từ ngày 30/08/2017 đến 16h ngày 08/09/2017
Từ ngày 31/08/2017 đến ngày 06/09/2017