Điểm tin giao dịch 30.08.2017

30/08/2017 17:11

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
774,31 0,28 0,04%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
777,98 3,95 0,51%
Đợt đóng cửa
Closing session
778,65 4,62 0,60%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
203,14    
Đợt mở cửa
Opening session
15,32    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
168,07    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,10    
Thỏa thuận
Put-through session
9,65    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.534,10    
Đợt mở cửa
Opening session
143,64    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.909,01    
Đợt đóng cửa
Closing session
198,66    
Thỏa thuận
Put-through session
282,79    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
7,55 293,33  
Bán
Sell
6,57 225,02