Điểm tin giao dịch 31.08.2017

31/08/2017 17:27

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
779,19 0,54 0,07%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
785,73 7,08 0,91%
Đợt đóng cửa
Closing session
782,76 4,11 0,53%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
211,65    
Đợt mở cửa
Opening session
3,55    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
174,69    
Đợt đóng cửa
Closing session
13,40    
Thỏa thuận
Put-through session
20,01    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.224,93    
Đợt mở cửa
Opening session
60,16    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.377,28    
Đợt đóng cửa
Closing session
296,14    
Thỏa thuận
Put-through session
491,35    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
12,80 526,07  
Bán
Sell
11,43 405,93