HOSE: Nhắc nhở chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2017

31/08/2017 15:45

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2017 đối với các Công ty Niêm yết như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):