HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ TIE

01/09/2017 16:51

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của Công ty Cổ phần TIE như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):