HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

05/09/2017 17:13

Căn cứ theo Quyết định số 293/QĐ-SGDHCM ngày 11 tháng 08 năm 2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  293 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 280 NĐT
Cá nhân nước ngoài:   05 NĐT
Tổ chức trong nước:   07 NĐT
Tổ chức nước ngoài:   01 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 20.677.820   CP

Cá nhân trong nước: 16.281.320 CP
Cá nhân nước ngoài: 6.500 CP
Tổ chức trong nước: 4.190.000 CP
Tổ chức nước ngoài: 200.000 CP