HOSE: Thông báo đưa cổ phiếu VJC ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

07/09/2017 16:24

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):