HOSE: Chấp thuận tổ chức tạo lập thị trường đối với BVSC

07/09/2017 14:40

Ngày 06/09/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Quyết định số 321/QĐ- SGDHCM chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30 có mã chứng khoán là E1VFVN30 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết xem file đính kèm):