Điểm tin giao dịch 13.09.2017

13/09/2017 17:15

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
802,85 2,91 0,36%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
802,26 2,32 0,29%
Đợt đóng cửa
Closing session
802,78 2,84 0,36%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
150,27    
Đợt mở cửa
Opening session
2,49    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
129,16    
Đợt đóng cửa
Closing session
8,04    
Thỏa thuận
Put-through session
10,58    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.961,21    
Đợt mở cửa
Opening session
49,05    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.305,50    
Đợt đóng cửa
Closing session
220,50    
Thỏa thuận
Put-through session
386,16    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
9,50 464,73  
Bán
Sell
10,48 490,23