HOSE: Tài liệu hướng dẫn phát hành sản phẩm chứng quyền có đảm bảo

13/09/2017 09:27

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố Tài liệu hướng dẫn phát hành sản phẩm chứng quyền có đảm bảo như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):