Điểm tin giao dịch 21.09.2017

21/09/2017 17:06

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
805,29 -0,57 -0,07%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
805,14 -0,72 -0,09%
Đợt đóng cửa
Closing session
803,93 -1,93 -24,00%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
138,74    
Đợt mở cửa
Opening session
2,67    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
118,83    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,26    
Thỏa thuận
Put-through session
7,98    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.525,71    
Đợt mở cửa
Opening session
38,93    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.730,36    
Đợt đóng cửa
Closing session
205,89    
Thỏa thuận
Put-through session
550,53    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
9,53 338,96  
Bán
Sell
8,04 338,69