Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng tại CTCP Đầu tư và Thương mại 319

13/09/2017 17:25

Ngày đấu giá: 13/09/2017
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 319
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.600.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 11.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 9 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 9 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.900.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 9 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 6.900.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 3.600.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 11.900 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 11.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 11.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 11.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 11.900 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.600.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 42.840.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 14/09/2017 đến 16h ngày 23/09/2017
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 15/09/2017 đến ngày 20/09/2017