Điểm tin giao dịch 01.12.2017

01/12/2017 17:22

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
952,76 2,83 0,30%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
958,88 8,95 0,94%
Đợt đóng cửa
Closing session
960,33 10,40 1,09%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
227,73    
Đợt mở cửa
Opening session
2,78    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
187,36    
Đợt đóng cửa
Closing session
14,70    
Thỏa thuận
Put-through session
22,89    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.285,86    
Đợt mở cửa
Opening session
70,39    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
4.031,23    
Đợt đóng cửa
Closing session
278,23    
Thỏa thuận
Put-through session
906,01    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,48 557,58  
Bán
Sell
10,72 444,47