HOSE: Thông báo đưa cổ phiếu TNI ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

04/12/2017 10:46

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau: