Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cảng Thanh Hóa

05/12/2017 15:18

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cảng Thanh Hóa như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước     
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cảng Thanh Hóa
  3. Địa chỉ: Số 03 Đường Bạch Đằng, P.Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  4. Vốn điều lệ: 41.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.091.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 12 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 4 NĐT                      Cá nhân: 8 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 25.092.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 8.364.000 CP           Cá nhân: 16.728.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/12/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 08/12/2017