Điểm tin giao dịch 05.12.2017

05/12/2017 16:29

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
972,28 2,26 0,23%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
956,26 -13,76 -1,42%
Đợt đóng cửa
Closing session
953,30 -16,72 -1,72%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
265,50    
Đợt mở cửa
Opening session
4,61    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
213,43    
Đợt đóng cửa
Closing session
19,62    
Thỏa thuận
Put-through session
27,84    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
7.340,50    
Đợt mở cửa
Opening session
102,87    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
5.278,63    
Đợt đóng cửa
Closing session
486,36    
Thỏa thuận
Put-through session
1.472,64    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
20,91 1.104,92  
Bán
Sell
10,99 904,80