Điểm tin giao dịch 06.12.2017

06/12/2017 15:47

Giá trị VN Index   Thay đổi %
VN Index Value Change
Đợt mở cửa 950.21 -3.09 -0.32%
Opening session
Đợt khớp lệnh liên tục 938.99 -14.31 -1.50%
Continuous order-matching session 
Đợt đóng cửa 947.64 -5.66 -0.59%
Closing session
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp) 243.46    
Total trading volume (million shares)
Đợt mở cửa 3.09    
Opening session
Đợt khớp lệnh liên tục 210.22    
Continuous order-matching session 
Đợt đóng cửa 11.85    
Closing session
Thỏa thuận 18.28    
Put-through session
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng) 6170.92    
Total trading value (billion dongs)
Đợt mở cửa 93.17    
Opening session
Đợt khớp lệnh liên tục 4895.32    
Continuous order-matching session 
Đợt đóng cửa 320.2    
Closing session
Thỏa thuận 862.23    
Put-through session
Giao dịch của NĐTNN KLGD (triệu cp) GTGD (tỷ đồng)  
Trading of foreign investors Trading volume (million shares) Trading value (billion dongs)
Mua 12.01 445.39  
Buy
Bán 20.15 986.57  
Sell