Điểm tin giao dịch 07.12.2017

07/12/2017 17:17

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
950,23 2,59 0,27%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
939,75 -7,89 -0,83%
Đợt đóng cửa
Closing session
938,65 -8,99 -0,95%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
196,89    
Đợt mở cửa
Opening session
2,91    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
149,28    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,66    
Thỏa thuận
Put-through session
34,04    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.747,54    
Đợt mở cửa
Opening session
64,69    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.564,77    
Đợt đóng cửa
Closing session
316,63    
Thỏa thuận
Put-through session
801,45    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
14,05 501,83  
Bán
Sell
11,26 609,69