HOSE: Hội thảo Tập huấn về công bố thông tin trên Báo cáo thường niên và các kênh thông tin đại chúng

07/12/2017 11:08

Ngày 12/12/2017 tại Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Nhằm tăng cường nhận thức và hiệu quả cải thiện quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, IFC đã hỗ trợ Việt Nam tham gia Dự án Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN từ năm 2015. Một trong các hoạt động hỗ trợ quan trọng là phổ biến thông tin về phương pháp luận và phương pháp lập báo cáo đảm bảo các chuẩn mực QTCT của ASEAN cho doanh nghiệp niêm yết. Hội thảo này sẽ cung cấp các thông tin cụ thể về phương pháp đánh giá của Hội đồng đánh giá Thẻ điểm ASEAN, các vấn đề nổi cộm có thể giải quyết được thông qua cải thiện công bố và minh bạch thông tin giúp cải thiện nhanh chóng và hiệu quả hình ảnh và chất lượng QTCT của doanh nghiệp.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Đăng ký trước thứ Sáu, ngày 8/12/2017 với Ms. Lê Phan Hà My qua số +84 (0)24 3937 8766 | email: mle4@ifc.org