HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh

06/12/2017 17:14

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh được tổ chức vào ngày 06/12/2017 như sau: