Điểm tin giao dịch 08.12.2017

08/12/2017 17:26

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
938,41 -0,24 -0,03%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
941,48 2,83 0,30%
Đợt đóng cửa
Closing session
940,16 1,51 0,16%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
197,62    
Đợt mở cửa
Opening session
2,55    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
140,26    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,29    
Thỏa thuận
Put-through session
44,52    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.189,65    
Đợt mở cửa
Opening session
65,11    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.291,74    
Đợt đóng cửa
Closing session
248,44    
Thỏa thuận
Put-through session
1.584,36    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
13,70 817,55  
Bán
Sell
20,12 1.281,47