Điểm tin giao dịch 11.12.2017

11/12/2017 16:46

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
930,17 -9,99 -1,06%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
926,42 -13,74 -1,46%
Đợt đóng cửa
Closing session
917,45 -22,71 -2,42%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
193,97    
Đợt mở cửa
Opening session
4,36    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
141,71    
Đợt đóng cửa
Closing session
24,03    
Thỏa thuận
Put-through session
23,87    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.576,98    
Đợt mở cửa
Opening session
96,49    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.176,20    
Đợt đóng cửa
Closing session
492,56    
Thỏa thuận
Put-through session
811,73    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
12,16 515,13  
Bán
Sell
12,20 511,72