Điểm tin giao dịch 12.12.2017

12/12/2017 17:00

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
927,67 10,22 1,11%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
922,96 5,51 0,60%
Đợt đóng cửa
Closing session
927,25 9,80 1,07%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
243,24    
Đợt mở cửa
Opening session
2,98    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
212,34    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,92    
Thỏa thuận
Put-through session
18,00    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.812,25    
Đợt mở cửa
Opening session
87,56    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
4.795,98    
Đợt đóng cửa
Closing session
220,30    
Thỏa thuận
Put-through session
708,41    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
15,70 663,04  
Bán
Sell
17,54 819,49