Điểm tin giao dịch 14.12.2017

14/12/2017 16:57

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
925,51 1,11 0,12%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
934,18 9,78 1,06%
Đợt đóng cửa
Closing session
935,85 11,45 1,24%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
172,03    
Đợt mở cửa
Opening session
1,90    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
143,36    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,00    
Thỏa thuận
Put-through session
17,77    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.944,88    
Đợt mở cửa
Opening session
40,69    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.893,99    
Đợt đóng cửa
Closing session
216,94    
Thỏa thuận
Put-through session
793,26    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
7,93 423,52  
Bán
Sell
8,22 478,93