HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ IBC

18/12/2017 17:26

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):