Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chứng khoán Asean

25/12/2017 15:15

Công ty CP Chứng khoán Asean xin trân trọng công bố thông tin về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
Trân trọng./.