Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

25/12/2017 15:17

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
Trân trọng./.