Điểm tin giao dịch 26.12.2017

26/12/2017 16:48

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
960,32 2,01 0,21%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
965,72 7,41 0,77%
Đợt đóng cửa
Closing session
958,31 5,99 0,77%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
186,03    
Đợt mở cửa
Opening session
2,42    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
123,05    
Đợt đóng cửa
Closing session
8,94    
Thỏa thuận
Put-through session
51,62    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.252,34    
Đợt mở cửa
Opening session
61,87    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.162,52    
Đợt đóng cửa
Closing session
218,96    
Thỏa thuận
Put-through session
1.808,99    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
9,42 404,69  
Bán
Sell
6,92 233,59