Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông

26/12/2017 17:53

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông
  3. Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  4. Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 18.887.709 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 58 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 4 NĐT                      Cá nhân: 54 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 13.160.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 3.001.000 CP           Cá nhân: 10.159.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 29/12/2017