Điểm tin giao dịch 27.12.2017

27/12/2017 17:11

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
969,72 3,79 0,39%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
968,70 2,77 0,29%
Đợt đóng cửa
Closing session
968,46 2,53 0,26%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
235,82    
Đợt mở cửa
Opening session
3,13    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
166,57    
Đợt đóng cửa
Closing session
8,05    
Thỏa thuận
Put-through session
58,07    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.906,73    
Đợt mở cửa
Opening session
76,37    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
4.037,66    
Đợt đóng cửa
Closing session
198,24    
Thỏa thuận
Put-through session
1.594,46    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
18,91 773,68  
Bán
Sell
9,40 443,12