Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường tháng 12 năm 2017

14/12/2017 08:10

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“ASEAN SECURITIES”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2017 như sau:

  1. Thời gian: vào hồi 08h00 Thứ Tư ngày 27/12/2017
  2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  3. Nội dung chính của Đại hội: Tổ chức ĐHCĐ bất thường liên quan tới tờ trình của Hội đồng Quản trị.
  4. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu Cổ phần của ASEAN SECURITIES theo danh sách Cổ đông chốt ngày 07 tháng 11 năm 2017. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

Cụ thể xem tại: File tài liệu họp ĐHCĐ bất thường tháng 12 năm 2017 đính kèm.