Công bố thông tin Nghi Quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 27/12/2017

28/12/2017 09:49

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 27/12/2017 của Công ty đã được thông qua.

Chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo!