Điểm tin giao dịch 28.12.2017

28/12/2017 16:49

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
970,63 2,17 0,22%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
976,06 7,60 0,78%
Đợt đóng cửa
Closing session
976,72 8,26 0,85%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
160,22    
Đợt mở cửa
Opening session
2,39    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
131,46    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,09    
Thỏa thuận
Put-through session
16,28    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.478,74    
Đợt mở cửa
Opening session
63,90    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.517,01    
Đợt đóng cửa
Closing session
283,42    
Thỏa thuận
Put-through session
614,41    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
13,75 624,53  
Bán
Sell
7,37 404,18