HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá Công ty CP Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

29/12/2017 17:40

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá Công ty CP Dầu khí Dương Đông Kiên Giang với chi tiết đính kèm sau đây: