Điểm tin giao dịch 29.12.2017

29/12/2017 16:20

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
978,39 1,67 0,17%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
984,09 7,37 0,75%
Đợt đóng cửa
Closing session
984,24 7,52 0,77%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
211,11    
Đợt mở cửa
Opening session
3,12    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
160,85    
Đợt đóng cửa
Closing session
16,99    
Thỏa thuận
Put-through session
30,15    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
6.404,10    
Đợt mở cửa
Opening session
78,42    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
4.431,75    
Đợt đóng cửa
Closing session
515,82    
Thỏa thuận
Put-through session
1.378,11    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
25,25 1.644,03  
Bán
Sell
15,99 525,60